НПСС и ВОН на КНСБ подписаха споразумение за сътрудничество

Днес, 30.03.2017 г., в Националния студентски дом беше подписано споразумение за сътрудничество между Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, и Яна Вангелова - Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България.

Споразумението между двете организации се сключва в синхрон със социалните измерения на Процеса на Болоня, които са безспорен принос в изграждането и функционирането на Европейското пространство за висше образование. Сътрудничеството между двете обществени организации в областта на висшето образование и науката, основано на европейски и национални програмни документи, е важен инструмент за подпомогане и ускоряване модернизацията и интернационализацията на системата. Именно затова в тези процеси мястото и ролята на единствения законоуставен орган за защита правата и интересите на студентите в Република България, а именно НПСС, както и най-голямата неправителствена организация в системата на образованието и науката със статус на национално представителната организация - ВОН-КНСБ, е съществена.

Целта на споразумението е двете страни да насочат общите си усилия за осигуряване на необходимите ресурси за институциите за висше образование, в т.ч. достойни доходи за преподавателите, стипендии за студентите и условия за учебна, научна и социална дейност.

В качеството си на активни участници в обществените процеси двете организации ще реализират партньорство, което да подпомогне постигането на следните специфични цели:
- повишаване качеството и конкурентоспособността на българското висше образование и на съвместимостта му с европейското образователно пространство;
- реформиране на системата за финансиране на висшето образование и науката;
- равен достъп до висше образование и увеличаване на дела на завършилите висше образование в съответствие със стратегическите приоритети;
- хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите;
- разширяване на формите на е-обучение, стимулиране включването на студенти в научноизследователска дейност, решаване на практически казуси и управление на проекти;
- изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшето образование и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, в това число и учене през целия живот;
- поощряване на диалога между преподаватели, студенти и администрация относно реално участие на студентите в управлението на академичния живот, активното им съдействие за повишаване на качеството на обучение и подкрепа за намиране на работа по време на следване във ВУ;
- осигуряване на подходяща среда при взаимодействието на образованието и науката с цел ефективното изпълнение на оперативните програми за усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС.

Снимки от срещата може да видите ТУК

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС и ВОН на КНСБ подписаха споразумение за сътрудничество

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев