ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
за периода 01. Януари 2012 -31 Декември 2012 година

 

Уважаеми, председател на ОС, колеги, приятели,
Като представители на студентската общност в България, ние имаме възможността да сме тук сега, да съставяме върховния орган за управление на организацията обединяваща над 280 хил. студента. Това е не само чест, но и много сериозна отговорност.
Имам възможността да представя пред Вас годишния доклад за дейността на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Изминалата година бе изпълнена с много промени, предизвикателства и труд. Усилията, които всички ние положихме и времето, което отделихме, за да развиваме дейността на НПСС и отстояваме правата на обучаващите се в българските висши училища студенти, докторанти, курсанти и специализанти дадоха своя резултат. Резултат, плод на съвместната ни дейност, работа в екип и положително отношение между членовете на организацията.
Позовавайки се на Закона за висше образование, а именно цитирам: Чл. 73а. Национален орган, изразяващ общите интереси на студентите и докторантите, е Националното представителство на студентските съвети. Националното представителство на студентските съвети:
3. изработва становища и предложения по проблемите на висшето образование и науката във висшето училище, засягащи обучаващите се в тях;
4. дава мнение по проекта за държавен бюджет в частта му за образованието и науката.
С радост мога да заявя, че по така описаните в Закона правомощия сме отличници и сме изпълнили програма максимум. Аз смятам ,че нашите задължения и отговорности към студентската общност са доста по-широко обхватни и сами ще имате възможността да се убедите в това изслушвайки настоящия доклад.
България като европейска зона за висше образование – стратегическа перспектива.

В последните години особено актуална е темата за българското образование и доколко то съответства на международните стандарти. Реформите, свързани с модернизирането на образователната система и осигуряването на достъпно и висококачествено образование, изискват преодоляване на наследството от закостенели образователни структури, методите на преподаване и недостатъчна обвързаност на обучението с потребностите на икономиката. В тази връзка областите на въздействие, както и съответстващите им мерки, свързани с реализацията, могат да бъдат обобщени по следния начин:
 Повишаване на качеството на образованието, стимулиране на неформалното учене и младежките дейности - изграждане на единна и интегрирана информационна система за контрол и управление на образованието и обучението; гъвкави учебни пътеки; външно оценяване; усъвършенстване на мониторинга; система за анализ и оценка на статуса на младите хора в страната; изграждане или надграждане на управленските системи във висшите училища и усъвършенстване на системите за управление на качеството; актуализиране на модела на акредитация и промяна в НАОА с обект на въздействие висшите училища; нови модели за финансиране с обект на въздействие висшите училища; система за наблюдение на младежката работа (младежки работници);
 Подобряване на творчеството и иновациите, ориентирани към индивидуалното развитие на личността - развитие на лидерски и социални умения, насърчаване на спорта и здравословния начин на живот; въвеждане на предприемачеството в общото и професионалното образование; насърчаване на интерактивността на образователния процес;
 Създаване на условия за динамично адаптиране на ученето през целия живот и мобилността към потребностите на личността и изискванията на пазара на труда - утвърждаване и прилагане на Националната квалификационна рамка, въвеждане на инструментите Youthpass и Европас; създаване и внедряване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности; създаване и въвеждане на национална система за кредити в професионалното образование и обучение и актуализиране на системата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование; осигуряване на интегрирани услуги за кариерно ориентиране и консултиране на младите хора; разширяване на обсега на мобилността за всички млади хора, въвеждане на мерки за преодоляване на бариерите пред мобилността; популяризиране на ученето през целия живот.
 Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение и бизнес – осигуряване на възможности за обучение в реална среда за усвояване на практически умения; внедряване на съвременна техника и модерни технологии в процеса на образование и обучение; улесняване на прехода от образование към пазара на труда; подобряване участието на регионалния бизнес във всички етапи от процеса на обучение; развитие на младежки доброволчески дейности сред младите хора; стимулиране развитието на предприемаческите, творческите и иновативните умения; насърчаване на партньорството и сътрудничеството с бизнеса стимулиране на сътрудничеството между висшето образование и бизнеса, в частност за създаване на регионални центрове за върхови постижения и специализация.
Всичко това е част от концепцията за изграждане на национална стратегия за развитие на страната, в която образованието и науката заемат приоритетно място през новия програмен период 2014 – 2020г.
Новата оперативна програма "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020" има за цел постигането на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.
Чрез своя инструментариум Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020" ще доведе до подобряване на механизмите за финансиране на научните изследвания, до подпомагане на научните изследвания в стратегически за България и за ЕС области, до насърчаване развитието на партньорските мрежи и на съвместните лаборатории между висши училища, центрове за научна изключителност, бизнес организации и национални научни институции, до по-осезателна подкрепа участието на висши училища и научни институти в международни конкурси, клъстери и транснационални мрежи. Заложено е и технологично развитие чрез въвеждане на по-модерни информационно-комуникационни технологии.
Всичко това трябва да ни навежда на мисълта, че предстоят години на промени и инвестиции в образованието, които да доведат до така желаните от всички ни качество, иновации и завръщане на доверието в българската образователна система.

Изтегли доклада

Вие сте тук:Начало Годишен отчет за 2012

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев